top of page
cover-Twitter3 (2).png
poster รอบที่ 3 (1).png
เว็บไซต์ งานเเฟร์วัยรุ่นมีของ.jpg

โครงการวัยรุ่นมีของ Startup Season 3 รอบ Final 🎉

24.jpg

ทีม The YoLo

รางวัลชนะเลิศ

พร้อมทุนการศึกษา

มูลค่า 15,000 บาท

นางสาวเวสิยา สุขฉิม
นางสาวปานชีวา ดิสเกตุ
นางสาวพิมลนาฏ นุชสวาท 

25.jpg

ทีม นางฟ้าชาลี

รางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1

พร้อมทุนการศึกษา

มูลค่า 10,000 บาท

นางสาวบวรภัค พวงทอง
นางสาวอินทุกร สระทองเศียร
นางสาวนริญวดี ศิริชีพชัยยันต์
นายพสธร จงรวมกลาง
นายปฏิภาณ พงษ์อมร

26.jpg

ทีม POUTH

รางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2

พร้อมทุนการศึกษา

มูลค่า 5,000 บาท

นางสาวอภิชญา อนันทวรรณ
นายเนตรชนก แก้ววิเชียร
นางสาวหทัยชนก แก้ววิเชียร
นายสุประวัติ สุขเต็มดี
นางสาวดาเนียลเอล คลาร์คสัน

โครงการวัยรุ่นมีของ Startup Season 3 รอบที่ 1

364715313_768380681957033_1645571909850428743_n.jpg

ทีม ACT Limit Less Labs

นายธนากร เปรมอานันท์

นายธนัช อดิกานต์นนท์

นายบุริศร์ ฉัตรปราโมทย์

นายทักษ์จิรพงศ์ มั่นวิชาธร

นายนภัทร โขมรัตน์

ทีม Chipmonk

นางสาวณัฐนรี ทรงแสงธรรม
นางสาววรวลัญช์ สมบูรณ์วงศ์
นายณัฐพัชร์ คร้ามไพบูลย์
นายธนวัฒน์ วัฒนาคม

ทีม NAROT

นายปราณวัสน์ พัฒนเจริญ
นางสาวณัฐนภัส สวัสดิ์สกุลพงศ์
นางสาวบุษราคัม ผาติชล
นายธนาธิป โชคอนันตัง
นางสาวนิตา เลิศนิพนธ์พันธุ์

โครงการวัยรุ่นมีของ Startup Season 3 รอบที่ 2

376225482_795027439292357_1595557062248874242_n.jpg

ทีม FINT
นางสาวพิชญ์สินี จันทโรทัย
นางสาวชนม์ชนันท์ ช่างเหล็ก

นางสาวชนนิกานต์ วชิรพงศ์
นางสาวธัญพร จันทิว

376925959_795027525959015_6234050560938708405_n.jpg

ทีม Mr.Stuart

นางสาวญาธิป วชิรโภคา
นางสาวภัคธีมา เพิร์ล หิมะทองคำ
นางสาวธีรพร กิจทวีสินพูน
นางสาวเจนิสา  ศรีประเสริฐ
นางสาวปริย
ากร กนิษฐสุต

377461041_795027489292352_6665789031643375620_n.jpg

ทีม The YoLo

นางสาวเวสิยา สุขฉิม
นางสาวปานชีวา ดิสเกตุ
นางสาวพิมลนาฏ นุชสวาท 

โครงการวัยรุ่นมีของ Startup Season 3 รอบที่ 3

398453456_828291332632634_5663674867303204292_n.jpg

ทีม Mekidical

นายชยพล จักกะพาก
นายกัญจน์ อุตตะโมท
นางสาวจันทราภรณ์ เอี่ยมสกุล
นายธีรภัทร งามพรชัย
นายชวิน พจนารถ

397619174_828291322632635_6239074689826847116_n.jpg

ทีม POUTH

นางสาวอภิชญา อนันทวรรณ
นายเนตรชนก แก้ววิเชียร
นางสาวหทัยชนก แก้ววิเชียร
นายสุประวัติ สุขเต็มดี
นางสาวดาเนียลเอล คลาร์คสัน

397504389_828291342632633_5080121223042260926_n.jpg

ทีม นางฟ้าชาลี

นางสาวบวรภัค พวงทอง
นางสาวอินทุกร สระทองเศียร
นางสาวนริญวดี ศิริชีพชัยยันต์
นายพสธร จงรวมกลาง
นายปฏิภาณ พงษ์อมร

เว็บไซต์ งานเเฟร์วัยรุ่นมีของ (2).jpg
เว็บไซต์ งานเเฟร์วัยรุ่นมีของ (4).png
ประกาศstartup season3 รอบที่ 2.png
เว็บไซต์ งานเเฟร์วัยรุ่นมีของ.jpg
bottom of page